بابه کارگیری دانش فنی تخصصی وتجهیزات مرتبط، شرکت در زمینه بازسازی پره وقطعات داغ توربین های گازی و بخار، خدمات مناسبی را دراین زمینه به مشتریان عرضه کرده است .